Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Všechny novinky

Cena Susanny Roth - výzva na rok 2019

Česká centra a České literární centrum, sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 5. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Zúčastněná teritoria

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašován v těchto teritoriích: Bělorusko, Bulharsko, Francie, Itálie, Japonsko, Korejská republika, Litva, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rakousko, Ukrajina a Velká Británie, případně v dalších teritoriích, pokud se do soutěže zapojí další ČCZ a ZÚ v termínu do 20. 12. 2018.

Text k překladu

Letošní porota ČC a ČLC vybrala knihu Anny Cimmy  Probudím se na Šibuji (nakl. Paseka 2018). Soutěžním textem k překladu jsou kapitoly 16-19 z třetí části knihy (str. 83-95) o rozsahu cca 12 normostran.

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Profil účastníka

1. Účastník soutěže (dále jen “účastník”) musí být občanem nebo rezidentem s trvalým bydlištěm v zemi teritoria působení ČCZ či ZÚ, která soutěž pro daný rok vyhlašují formou veřejné výzvy a vyhodnocují prostřednictvím soutěžní poroty.

2. Soutěže se v teritoriu může účastnit kdokoliv mladší věku 40 let včetně, s dostatečnou znalostí českého jazyka, aby byl schopen samostatně přeložit požadovaný rozsah soutěžního textu; účastník zároveň nesmí disponovat dosud vydaným autorským překladem z češtiny jakéhokoliv jiného textu v knižní podobě, vyjma časopiseckých publikací nebo textů kratšího rozsahu (do 40 NS) ve výborech, antologiích apod.

3. Účastník nesmí být vítězem předchozích ročníků soutěže.

4. Účastník se do aktuálního ročníku soutěže může přihlásit pouze jednou, tedy v jednom teritoriu, i když splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

Zadání a podmínky účasti

Účastníci z Bulharska odevzdají soutěžní překlad textu knihy Anny Cimmy  Probudím se na Šibuji (třetí část, kapitoly 16-19, str. 83-95) v elektronické podobě na e-mail  kuzmova@czech.cz  a to do 31. března 2019.

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději 31. března 2019 na e-mailovou kuzmova@czech.cz

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria.

Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2019

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2019

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: léto/podzim 2019

Více informací naleznete zde: Cena Susanny Roth 2019 – výzva