Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

14.11.2002 00:00 - 00:00

“ŘEKY TEKOU DÁL” вечер на Людмила Кроужилова

“ŘEKY TEKOU DÁL” вечер на Людмила Кроужилова Поетеса и преводачка на българска поезия. Завър-шила е българска филология в пражкия Карлов универси-тет. Години наред преподава практически чешки език в СУ “Св. Кл. Охридски”. Автор е на учебник по чешки език и е съавтор на новия двутомен “Чешко-български речник”. Голям интерес предизви-каха нейните преводи на Яворови творби на чешки език, публикувани в дву-езичното издание “Наяве и насън” /изд. “Еурославика”, Прага, 1997 г./. През 1998 г. излезе нейната стихосбирка Řeky tekou dál /“Реките си текат”/. 14.11., 17.30 ч., ЧЦ

321
Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

14.11.2002 00:00 - 00:00

Организатор:

Чешки център


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало