Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Програма

17.12.2020 11:00 - 15.05.2021 00:00

КОНКУРС ЗА МЛАДИ ПРЕВОДАЧИ: НАГРАДА „СУЗАНА РОТ“ 2021

Чешките центрове (ЧЦ) и Чешкият литературен център към Моравската библиотека в Бърно (ЧЛЦ) обявяват седмото издание на Международния конкурс за млади преводачи за наградата „Сузана Рот“. Конкурсът носи името на известната швейцарска бохемистка и преводачка Сузана Рот (1950–1997), която има голям принос за популяризирането на чешката литература в чужбина.

Конкурсът има за цел подкрепата на младите чуждестранни преводачи и бохемисти, както и популяризирането на съвременната чешка литература в чужбина.

Конкурсът е насочен към начинаещи преводачи до 40 години, които до момента нямат публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същи прозаичен откъс от книга на съвременен чешки автор, публикувана в периода между декември 2019 и ноември 2020. Книгата е избрана от специална комисия, чиито членове са номинирани от ЧЦ и ЧЛЦ. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, чиито състав за България се определя от Чешкия център София. Журито няма да разглежда вече публикувани преводи на конкурсния откъс. Във всяка държава, където се провежда конкурсът, може бъде излъчен само един победител.

ЧЦ, ЧЛЦ и отделните Чешки центове в чужбина си запазват правото без посочване на основание да прекратят конкурса по всяко време, да променят условията на провеждането му, както и да не го обявят или да не излъчат победител.

На участниците в конкурса не се полага финансова компенсация за разходите, направени във връзка с участието в конкурса или с прекратяването му.

ТЕКСТ ЗА ПРЕВОД

Тази година комисията, номинирана от ЧЦ и ЧЛЦ, избра откъс от книгата Uranova на Ленка Елбе (изд. Argo, 2020). Откъсът включва стр. 39-55 (стр. 39 от абзаца, започващ с изречението Po deseti minutách cesty – стр. 55 до абзаца, завършващ с изречението Ale to teď ještě nevěděl) с приблизителна дължина от 15 стандартни преводачески страници.

НАГРАДА

Няколкодневно гостуване в Чехия, свързано с активно участие в специализиран семинар и съпътстваща програма.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в конкурса в България следва да отговарят на следните изисквания:

  • да са български граждани или да имат статут на постоянно пребиваващи в България
  • да са на възраст до 40 години
  • да нямат публикувана преводна книга
  • да не са победители в предходните издания на конкурса

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 31 март 2021 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес: ivanova@czech.cz  превод на откъса от книгата на Ленка Елбе Uranova (изд. Argo, 2020). Откъсът включва стр. 39-55 (стр. 39 от абзаца, започващ с изречението Po deseti minutách cesty – стр. 55 до абзаца, завършващ с изречението Ale to teď ještě nevěděl).

  • декларация (свободен текст) за авторство на изпратения превод 
  • автобиография в разказвателна форма на чешки език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл
  • актуална снимка във формат за печат и посочен автор на снимката

С изпращането на посочените материали, данни и снимки участниците дават съгласието си за тяхното използване за цели, свързани с популяризирането на конкурса, т.е. с тяхното публикуване (на интернет страниците на Чешките центрове или Посолствата на Чешката република в чужбина, както и в съпътстващите конкурса печатни материали).

СРОКОВЕ

  • Краен срок за изпращане на преводите:  31 март 2021 г. 
  • Обявяване на резултатите:  до 15 май 2021 г. 
  • Гостуване на наградените преводачи в ЧР: през лятото на 2021 г.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

д-р Димана Иванова: ivanova@czech.cz  

 

 

Място на провеждане:

Rakovski 100
1000 Sofia
Bulgaria

Дата:

От: 17.12.2020 11:00
До: 15.05.2021 00:00

Организатор:

Чешкият център е съорганизатор на събитието


Напомняне за събитие
Това събитие не е нужно да се припомня, защото вече е започнало