Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЧР

В Чехия има 26 публични, 2 държавни и 36 частни висши учебни заведения. В страната действат и филиали на чуждестранни висши учебни заведения.

 

Висши учебни заведения

Списък на висшите учебни заведения в Чехия можете да намерите на сайта на Министерството на  образованието, младежта и спорта (на чешки език) – ТУК, както и на специализирания сайт Study in the Czech Republic (на английски език) – ТУК.

По отношение на дейността си чешките висши учебни заведения са два типа: университетски – предлагат обучение в бакалавърски, магистърски и докторски програми, извършват научно-изследователска, развойна, иновационна и/или творческа дейност; неуниверситетски – предлагат обучение в бакалавърски и магистърски програми и извършват творческа дейност в съответната област.

Език на обучение

Чешките висши учебни заведения предлагат обучение на чешки, английски и някои други езици. Обучението на чешки език в публичните и държавните висши учебни заведения е безплатно.

За да се възползвате от възможността за безплатно обучение е необходимо да владеете чешки език на ниво, което се изисква от съответното висше учебно заведение. Нивото на владеене се удостоверява чрез полагането на специален изпит – Сертифициран изпит по чешки език за чужденци (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince/Czech Language Caruficate ExamCCE), който се организира от Института за езикова и специализирана подготовка към Карловия университет в Прага. За повече информация вижте ТУК.

Кандидатстване

В Чехия няма централизирана система за кандидатстване. Изискванията, процедурите, сроковете и таксите за кандидатстване са представени на сайтовете на отделните висши учебни заведения, повечето от които използват за целта специални уеб портали.

Сайтовете на чешките висши учебни заведения имат чешка и английска езикова версия, като в повечето случаи информацията, свързана с кандидатстването за образователни програми, в които обучението е на чешки език, се представя в чешката версия.

Документи за кандидатстване

Формуляр за кандидатстване – достъпен на сайта на съответното висше учебно заведение.

Диплома за завършено образование – подробна информация за процедурите по признаване на дипломите за завършено образование на чешки език – ТУК, на английски език – ТУК.

Освен посочените документи отделните висши учебни заведения могат да изискват още автобиография, мотивационно писмо, препоръки, сертификати за ниво на владеене на езика на обучение, документ за платена такса за кандидатстване и др.

Процедури по прием във висше учебно заведение

Приемът може да бъде само по документи, но в повечето случаи се изисква специален изпит – писмен и/или устен, като полагането му се осъществява на място в съответното висше учебно заведение. Форматът и съдържанието на приемните изпити се определят от висшите учебни заведения и информацията за тях се представя на техните уеб сайтове.

Най-добър срок за кандидатстване

Подаването на документи за кандидатстване в повечето случаи е в периода между февруари и април, като конкретните срокове за отделните висши учебни заведения се оповестяват на  техните уеб сайтове.

Такси

Обучението на чешки език в публичните и държавните висши учебни заведения е безплатно с изключение на административните такси за процедурите по прием и таксите, дължими при продължаване на обучението след установения срок. Ориентировъчна информация за таксите за обучение на английски и други езици можете да намерите на специализирания сайт  Study in the Czech Republic (на английски език) – ТУК.

Разходи за живот

Разходите за живот зависят от това, къде се намира висшето учебно заведение и ориентировъчно варират между  350 и 750 USD на месец, включвайки храна, наем, обществен транспорт. По-подробна информация – ТУК.

За повече информация:

Специализиран сайт Study in the Czech Republic – ТУК.

Справочник Guide in studying and living in the Czech Republic – ТУК.

Справочник The Educational system of the Czech Republic – ТУК.

Справочник Come and study in the Czech Republic – ТУК.

Регистър на висшите училища и предлаганите от тях образователни програми на сайта Министерството на  образованието, младежта и спорта на Чехия – ТУК.

Крачка по крачка: Как да кандидатствам във висше учебно заведение в Чехия? 

на чешки език – ТУК

на английски език – ТУК


Каталог от изложението Висше образование в Чехия, проведено през март 2018 в Чешкия център: