Конкурс за млади преводачи: Награда „Сузана Рот“ 2021

17. 12. 2020 15. 05. 2021

Чешките центрове (ЧЦ) и Чешкият литературен център към Моравската библиотека в Бърно (ЧЛЦ) обявяват седмото издание на Международния конкурс за млади преводачи за наградата „Сузана Рот“. Конкурсът носи името на известната швейцарска бохемистка и преводачка Сузана Рот (1950–1997), която има голям принос за популяризирането на чешката литература в чужбина.

Конкурсът има за цел подкрепата на младите чуждестранни преводачи и бохемисти, както и популяризирането на съвременната чешка литература в чужбина.

Конкурсът е насочен към начинаещи преводачи до 40 години, които до момента нямат публикувана преводна книга. Желаещите да участват в конкурса ще превеждат един и същи прозаичен откъс от книга на съвременен чешки автор, публикувана в периода между декември 2019 и ноември 2020. Книгата е избрана от специална комисия, чиито членове са номинирани от ЧЦ и ЧЛЦ. Постъпилите за участие в конкурса преводи ще бъдат оценени от компетентно жури, чиито състав за България се определя от Чешкия център София. Журито няма да разглежда вече публикувани преводи на конкурсния откъс. Във всяка държава, където се провежда конкурсът, може бъде излъчен само един победител.

ЧЦ, ЧЛЦ и отделните Чешки центове в чужбина си запазват правото без посочване на основание да прекратят конкурса по всяко време, да променят условията на провеждането му, както и да не го обявят или да не излъчат победител.

На участниците в конкурса не се полага финансова компенсация за разходите, направени във връзка с участието в конкурса или с прекратяването му.

ТЕКСТ ЗА ПРЕВОД

Тази година комисията, номинирана от ЧЦ и ЧЛЦ, избра откъс от книгата Uranova на Ленка Елбе (изд. Argo, 2020). Откъсът включва стр. 39-55 (стр. 39 от абзаца, започващ с изречението Po deseti minutách cesty – стр. 55 до абзаца, завършващ с изречението Ale to teď ještě nevěděl) с приблизителна дължина от 15 стандартни преводачески страници.

НАГРАДА

Няколкодневно гостуване в Чехия, свързано с активно участие в специализиран семинар и съпътстваща програма.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Участниците в конкурса в България следва да отговарят на следните изисквания:

 • да са български граждани или да имат статут на постоянно пребиваващи в България
 • да са на възраст до 40 години
 • да нямат публикувана преводна книга
 • да не са победители в предходните издания на конкурса

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Най-късно до 31 март 2021 г.  участниците в конкурса трябва да изпратят в електронен формат на адрес: [email protected]  превод на откъса от книгата на Ленка Елбе Uranova (изд. Argo, 2020). Откъсът включва стр. 39-55 (стр. 39 от абзаца, започващ с изречението Po deseti minutách cesty – стр. 55 до абзаца, завършващ с изречението Ale to teď ještě nevěděl).

 • декларация (свободен текст) за авторство на изпратения превод 
 • автобиография в разказвателна форма на чешки език в обем до 1000 знака с посочени дата на раждане, адрес, телефон и имейл
 • актуална снимка във формат за печат и посочен автор на снимката

С изпращането на посочените материали, данни и снимки участниците дават съгласието си за тяхното използване за цели, свързани с популяризирането на конкурса, т.е. с тяхното публикуване (на интернет страниците на Чешките центрове или Посолствата на Чешката република в чужбина, както и в съпътстващите конкурса печатни материали).

СРОКОВЕ

 • Краен срок за изпращане на преводите:  31 март 2021 г. 
 • Обявяване на резултатите:  до 15 май 2021 г. 
 • Гостуване на наградените преводачи в ЧР: през лятото на 2021 г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

д-р Димана Иванова: [email protected]  

Информация за събитието

 • Име на събитието: Конкурс за млади преводачи: Награда „Сузана Рот“ 2021
 • Дата: 17. 12. 2020 15. 05. 2021
 • Сходни събития: Чешки център София
 • Организатор: Чешкият литературен център към Моравската библиотека в Бърно; Чешките центрове

Място на провеждане