Cena Sussany Roth – výzva na rok 2021

17. 12. 2020 15. 05. 2021

Česká centra (ČC) a České literární centrum (ČLC), sekce Moravské zemské knihovny v Brně, vyhlašují 7. ročník Mezinárodní překladatelské soutěže Cena Susanny Roth určené začínajícím zahraničním překladatelům z českého jazyka do 40 let za nejlepší překladový text prozaického díla současného českého autora.

Cílem soutěže je kontinuální podpora mladých zahraničních překladatelů a bohemistů do 40 let, stejně jako podpora a šíření české literatury v zahraničí.

Účastníci soutěže přeloží ucelený text současného českého autora o rozsahu cca 20 normostran z knihy vydané v období od prosince 2019 do listopadu 2020 v ČR, kterou vybrala odborná porota v ČR nominovaná ČC a ČLC.

V každém teritoriu působení ČCZ či ZÚ, které se do aktuálního ročníku soutěže přihlásily, resp. přihlásí jako místní organizátoři, bude oceněn pouze jeden účastník. Vyhodnocení soutěže v jednotlivých teritoriích je v kompetenci místních ČCZ a ZÚ prostřednictvím odborných porot.

Do soutěže nelze přijmout již veřejně publikované překlady textu díla. V případě, že takový překlad účastník předloží, bere na vědomí, že tento nebude posuzován a hodnocen jako soutěžní překlad.

ČC, ČLC a příslušná ČCZ či ZÚ si vyhrazují právo soutěž kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu nebo změnit podmínky soutěže, případně soutěž pro teritorium své působnosti nevyhlásit nebo odmítnout všechny soutěžní nabídky.

Účastník soutěže nemá nárok na úhradu žádných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí

v soutěži, její změnou nebo jejím zrušením.

Zúčastněná teritoria 

Aktuální ročník soutěže bude prostřednictvím místních ČCZ a ZÚ vyhlašována v teritoriích Bulharsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Japonsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rusko, Severní Makedonie, Slovensko, Ukrajina a Velká Británie. Další teritoria se mohou přihlašovat ještě během prosince 2020.

Text k překladu

Odborná porota vybrala knihu Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020). Soutěžním textem je část knihy na str. 39-55 (str. 39 od odstavce začínajícího větou Po deseti minutách cesty; str. 55 až do odstavce končícího větou Ale to teď ještě nevěděl.) o rozsahu cca 15 normostran. 

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s aktivní účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Profil účastníka

1. Účastník soutěže (dále jen “účastník”) musí být občanem nebo rezidentem s trvalým bydlištěm v zemi teritoria působení ČCZ či ZÚ, která soutěž pro daný rok vyhlašují formou veřejné výzvy a vyhodnocují prostřednictvím soutěžní poroty.

2. Soutěže se v teritoriu může účastnit kdokoliv mladší věku 40 let včetně, s dostatečnou znalostí českého jazyka, aby byl schopen samostatně přeložit požadovaný rozsah soutěžního textu; účastník zároveň nesmí disponovat dosud vydaným autorským překladem z češtiny jakéhokoliv jiného textu v knižní podobě, vyjma časopiseckých publikací nebo textů kratšího rozsahu (do 40 NS) ve výborech, antologiích apod.

3. Účastník nesmí být vítězem předchozích ročníků soutěže.

4. Účastník se do aktuálního ročníku soutěže může přihlásit pouze jednou, tedy v jednom teritoriu, i když splňuje podmínky uvedené v bodě 1.

Zadání a podmínky účasti

Účastník odevzdá soutěžní překlad textu knihy Lenky Elbe Uranova (nakl. Argo, 2020) v elektronické podobě na e-mail: [email protected] .

Kromě soutěžního překladu účastník v elektronické podobě poskytne svůj profesní životopis v podobě medailonku o rozsahu maximálně 1000 znaků (vč. mezer) v českém jazyce, aktuální fotografii vč. uvedení autora fotografie v tiskové kvalitě a čestné prohlášení deklarující autorství odevzdaného soutěžního překladu.

Účastník soutěže vše odevzdá nejpozději  do 31. března 2021 na e-mailovou adresu: [email protected]  

Odevzdáním výše uvedených dokumentů, údajů a fotografie účastník soutěže souhlasí s jejich zpracováním pro potřeby soutěže a s jejich použitím pro účely spojené s medializací soutěže, tzn. s jejich zveřejněním (na webech ČC, ČLC či ZÚ nebo prostřednictvím relevantních tiskovin) v případě svého vítězství v rámci daného teritoria. 

Termíny

Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2021

Zveřejnění výsledků: do 15. května 2021

Pobyt oceněných překladatelů v ČR: v létě 2021

 
Více informací o ceně naleznete zde: Cena Susanny Roth

Informace o události

  • Název události: Cena Sussany Roth – výzva na rok 2021
  • Datum: 17. 12. 2020 15. 05. 2021
  • Místo konání: České centrum Sofie
  • Organizátor: České literární centrum / Moravská zemská knihovna; Česká centra

Podobné události